توضيحات كامل :

متره ساختمان 3 طبقه به همراه نقشه هاي سازه قابل استفاده جهت آموزش متره كردن براي دانشجويان رشته هاي عمران و معماري . شامل يك فايل word فهرست و مقدمه و يك فايل pdf  نقشه ها و يك فايل excel  محاسبات مي باشد .


توجه : اين فايل داراي نقشه هاي اتوكدي نمي باشد . و نقشه ها در فايل پي دي اف قرار دارند .


فهرست مطالب :


مقدمه

برگه هاي محاسبه ( ريزمتره )

فرم مالي ( برآورد)

برآورد كلي

دتايل ها و نقشه هاي اجرايي                                                                                                                                                                                             


 مقدمه :

ساختمان انتخاب شده شامل موارد زير است :سيستم سازه اي :

اين ساختمان اسكلت فلزي و داراي 15 ستون و 15 فونداسيون به همراه شناژهاي ارتباط دهنده مي باشد . آن در قسمت مربوطه آورده شده است .سيستم سقف :

سقف بتني به ضخامت 30 سانتي متر و تيرچه و بلوك سفالي.تعداد طبقات :

ساختمان 3 طبقه و 1 طيقه پيلوت است .زيربنا :

زيربناي اين ساختمان 118.8 متر است و مجموع طبقات 475.2 است .شهر محل احداث :

شهر محل احداث اين ساختمان هشتگرد ميباشد و ضريب منطقه اي آن 1.17 است .محاسبه ضرايب :

1-  ضريب طبقات :

 1.015

2 - ضريب بالاسري :

1.3

3- ضريب منطقه اي :

1.17