توضيحات كامل :

پاورپوينت ضوابط طراحي پاركينگ و مديريت آن ، در حجم 95 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
هر سال 8760 ساعت است اگر فرض كنيم هر اتومبيل در طول سال 20000 هزار كيلومتر مسافت بپيمايد مي توان گفت به طور متوسط هر اتومبيل در روز 55 كيلومتر در معابر شهري را مي پيمايد با توجه به سرعت حركت در هر روز هر اتومبيل تنها 1 ساعت و 15 دقيقه از عمرش را در حركت مي باشد و براي 22 و ساعت و 45 دقيقه باقي مانده به فضاي نياز دارد كه به صورت ساكن مي باشد.
در برنامه ريزي براي هر اتومبيل به طور متوسط 14 متر مربع فضا در نظر گرفته مي شود اگر تعداد وسايل نقليه در تهران 1 ميليون وسيله باشد فضاي مورد نياز در تهران براي وسيله نقليه به رقمي معادل با 14 ميليون متر مربع مي رسد بايد توجه داشت كه در اين محاسبات وسيله نقليه عمومي در نظر گرفته نشده است ولي اين رقم به تنهايي مي تواند بيانگر عمق مشكلات باشد از معضلات بزرگ شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ است دشواري مسئله به خاطر آن است كه اين فضا را بايد محدودترين و گران ترين نقاط شهر را در نظر گرفت.
ابتدا و انتهاي هر سفر شهري با هر هدفي كه باشد، به توقف ختم مي شود . پاركينگ فضايي است كه براي توقف وسيله نقليه در نظر گرفته مي شود و پايان منطقي يك سفر با وسيله نقليه است . بنابراين امكانات پاركينگ در شبكه معابر شهري، يكي از اركان مهم سيستم حمل ونقل وترافيك مي باشد زيرا هر وسيله نقليه شخصي، فقط بين 5 تا 10 درصد از عمر مفيد خود را در حال حركت بوده و اغلب در حال توقف م ي باشد. محاسبه اي ساده م يتواند بيانگر اهميت مكانهاي پارك، در شبكه ترافيكي يك شهر باشد.
و...

فهرست مطالب:
اهميت پاركينگ
بررسي انواع پاركينگ
مقررات و ضوابط پاركينگ
انواع وسايل نقليه
ابعاد وسايل نقليه
سكوهاي مخصوص بارگيري
عوامل مرزبندي مناطق شهري
جداول مربوط به مرزبندي شهري
مديريت پاركينگ ها
شيوه درست مديريت پاركينگ
مديريت پاركينگ طبقاتي
عوامل موثر در طراحي پاركينگ
پاركينگ هاي مكانيكي
پاركينگ هاي چند طبقه تراز با رمپ هاي حلزوني
پاركينگ هاي چند طبقه با طبقات سه ترازه
انواع پاركينگ وسايل نقليه
دور زدن و پارك كردن
پارك اتومبيل ها
نمونه موردي پاركينگ
Alton
زيست خاور
Parking Garage ‘de Cope’ JHK Architected
herma-parking Joe Goon-lee
Hong Kong Car Park Proposal
منابع و مأخـــذ

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 95 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.


هديه محصول:
فايل پاورپوينت اصول و مباني برنامه ريزي شهري(26 اسلايد)